Public
Authored by ROHTO AOHAL CLINIC

Bác sĩ da liễu chuyên laser

Bác sĩ da liễu chuyên laser là một bác sĩ đặc biệt có chuyên môn về da liễu, có thể điều trị kỹ thuật an toàn và hiệu quả qua từng khóa đào tạo về laser. Để có được hiệu quả làm đẹp như ý, việc lựa chọn phòng khám là vô cùng quan trọng.Các bác sĩ tại ROHTO AOHAL CLINIC am hiểu về công nghệ và đặc điểm của từng loại laser, cũng như chuyên môn sâu của họ như một bác sĩ da liễu. Ngoài ra, phòng khám còn phối hợp với các cố vấn y tế Nhật Bản để trao đổi về phương pháp điều trị bằng laser chất lượng cao và các công nghệ điều trị mới nhất. #rohtoaohalclinic #レーザー専門医

561b3bd9b4db9ad59a7a3880fc0570d9.webp

32 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment